วันมาฆบูชา 2565

วัดพระโค๊ะ สงขลา

วันมาฆบูชา เกิดเหตุการณ์สำคัญของโลก เมื่อพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน 1,250 รูป ได้เดินทางมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ โดยมิได้นัดหมายกัน ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งพระสงฆ์ทั้งหมดเป็นล้วนพระอรหันต์ทั้งสิ้น

วันมาฆบูชา พ.ศ. 2565 ตรงกับวันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็นวันสำคัญของชาวไทยพุทธ และผู้ที่นับถือศาสนาพุทธทั่วโลก สำหรับประเทศไทยได้กำหนดให้วันมาฆบูชาของทุก ๆ ปี เป็นวันหยุดราชการ

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางทำบุญ เดินทางท่องเที่ยว ในช่วงวันหยุดมาฆบูชา 2565 ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าได้แล้ววันนี้